Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir?

0
11
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri


A. HAYATI

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 27 Mart 1889’da Mısırın başkenti’de doğar. Babası Karaosmanzâdelerden Abdülkadir Bey, annesi İkbal Hanım’dır. Yakup Kadri 17. yüzyıl sonlarında ismi tarihimize karışan, Karaosmanoğulları’nın erkek kuşaktan gelen torunlarındandır. Ailesi Yakup Kadri 6 yaşındayken Manisa’ya yerleşir ve takriben 7 sene burada kalır. Yakup Kadri için Manisa çok ehemmiyetlidir. Çocukluğunun bir döneminin geçtiği bu yeri şöyle anlatır:

“Küre-i arzın hiçbir suyu bana bunun kadar, munis ve bildik değildir; çocukluğumun en rahatlı günleri Gediz Çayı’nın kenarında geçti… Rastgele bir derme çatma tekneye atlayarak bu adaların aralarında dolaşmak en sevdiğim eğlencelerden biriydi. “

Yakup Kadri burada Çaybaşı Feyziye Mektebinde ilköğrenimine başlar (1901-1903). İlkokul devresinde dahi büyük bir okuma hevesine sahiptir. Haneleri kitap dolu varlıklı bir ailenin çocuğudur. Annesi onun tahsil ve terbiyesine ehemmiyet vermiştir. Bütün Türk analarının kendisine benzemesini istediği anası, ona kış gecelerinde Ekmekçi Kadın, Monte Cristo gibi romanlar okur. Bunların kendisinde edebiyat aşkı uyandırdığını söyler. Annesinin okuduğu Monte Cristo onda derin etkiler bırakır.

Aile 1903 yılında İzmir’e taşınır. Yakup Kadri burada İzmir İdadisi’ne devam eder. İzmir’de tanıdığı Akhisarlı Abdullah Rahmi, Yakup Kadri’yi edebiyata yönelten kişidir. İzmir İdadisinde okursa da (1903-1905) bitiremeden babasının vefatı üzerine annesiyle beraber Mısır’a döner. İskenderiye’de Fransız Frerler Mektebinde ve İsviçre Lisesinde okuyarak ortaöğrenimini bitirir (1908). II. Meşrutiyet’ten biraz önce ailesiyle Türkiye’ye gelip İstanbul’a yerleşir. 1908’de Mekteb-i Hukuka kaydolarak üçüncü sınıfa kadar okur.

İzmir’den arkadaşı Şahabeddin Süleyman’ın teşviki neticesinde, Refik Halid (Karay), Ali Faik (Ozansoy), Celal Sahir (Erozan) ve Müfit Ratip’in toplantılarına katılır. Bu toplantılar Fecr-i Âti’nin kuruluşunu hazırlar. 1917 seneye kadar Yakup Kadri, edebiyatta ferdiyetçi bir davranış sergiler.

Osmanlı için felaketin ve acıların yaşandığı 1912-1918 seneleri arasında, edebiyatta millîleşmenin ortaya çıktığı görülür. 1916 seneninden itibaren Yakup Kadri, acıları, savaşları içeren hikâyelerini İkdam’da neşretmeye başlar. 1916-1917 yıllarında Üsküdar idadisi’nde edebiyat ve felsefe muallimliği yapar.

Daha sonra İsviçre’de bir müddet tüberküloz rehabilitasyonu görür. İstanbul’a döndüğünde ikdam gazetesi yazarı olarak Millî Mücadeleyi destekleyen yazılar kaleme alır (1919). Daha sonra Ergenekon isimli kitabında toplayacağı bu yazılarından dolayı 1921’de Ankara hükümetinin çağrısı üzerine Anadolu’ya geçer. Savaştan sonra Tedkik-i Mezâlim Kurulunda görevli olarak Kütahya, Simav, Gediz, Eskişehir, Sakarya civarını dolaşır. II. Büyük Ulus Meclisi’ne önce Mardin (1923-1931) daha sonra da Manisa (1931 -1934) milletvekili olarak girer.

Milletvekilliği müddetince Hâkimiyet-i Milliye, Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleriyle, ayrıcalık sahipliğini yaptığı Kadro mecmuasında edebî ve politik yazılar kaleme alır. Kadro, Atatürkçü devrimleri yanlış açıkladığı ve temel ilkelerin saptırılmak istendiği iddialarından dolayı kapatılır. Kadro mecmuası ve Yakup Kadriyle alakalı Adile Ayda edebî anılarında şunları aktarır:

“Yakup Kadri’nin kayınbiraderi Burhan Doküman ve arkadaşları aralarına Yakup Kadri’yi de alarak Kadro isimli bir mecmua çıkartmağa başlamışlardı. Dergi bugünkü deyimiyle solcu bir dergi idi ve herkes Yakup Kadri’nin bu işe karışmasına şaşıyordu. Atatürk’ün bu dergiye çok sinirlendiği söyleniyordu. 1934 yılında Atatürk’ün sabrı tükendi ve dergi kapatıldı. Gazi mecmuayı kapatmakla iktifa etmedi. Çıkaranları çil yavrusu gibi dağıttı. Yakup’a da sefirlik şeklinde piyango isabet etti. Amma kim ne derse desin. Bu bal gibi sürgündür… “

Böylelikle Yakup Kadri 1934’ün sonlarından itibaren Tiran, Prag (1935-1939), Lahey (1939-1940), Bern (1942-1949), Tahran (1949-1951) ve tekrar Bern (1951-1954) elçilik görevleriyle ‘zoraki diplomatlık’ mesleğine girmiş olur. 1955’te emekli olarak Türkiye’ye döner.

27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra kurucu meclis azası ve Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili (1961) olur. 1962’de Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden ayrılır. 1965’te politik hayata tamamiyle veda eden Karaosmanoğlu’nun son resmî görevi Aa İdare Heyeti başkanlığıdır. 13 Aralık 1974’te Ankara’da can veren Yakup Kadri, istanbul-Beşiktaş’ta Yahya Efendi Kabirliğine annesi ikbal Hanım’ın yanına defnedilir.

B. ŞAHSİYETİ VE SANATI

Hasan Ali Yücel, Yakup Kadri’nin karakter özellikleri ile ilgili şunları söyler:

“Ara ara kendisini yaralayan, hırpalayan beden felaketleri ve acıları, bu narin vücut içinde, onun sinirlerini en korkunç sarsıntılara dayanır hale getirmiştir. Istırap, Yakup Kadri’nin bütün hayatında zekasını ve duygusunu biledi. Yapıtlarındaki ve hayatındaki şimşekler, daha çok menfi elektrik yüklü bulutların çakışlarıdır. Ama bu hal, onu asla somurtkan bir insan yapmamıştır. Zira içi hayat doludur, hareket doludur. “

Çocukluğunun ilk seneleri Mısırın başkenti’de geçtiğinden Mısır’ın egzotik havası onun hayal abuhavanını etkiler. Burada Batı ve Doğu sanatçılarını, âlimlerini okuyup tanıma fırsatı bulur. İzmir’de Akhisarlı Abdullah Rahmi ona edebiyat aşkını aşılar. Ahmed Midhat, Muallim Naci, Recaizade Mahmud Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan’ın yapıtlarını okur. O günleri bir yazısında Yakup Kadri şöyle dili getirir:

“Baha Tevfik, Şehabeddin Süleyman ve ben birbirimizden hiç ayrılmaz coşkun şiir meczubu idik. İzmir askeri kahvesi ve Kemeraltı’nda Giritli Ali Efendi’nin kütüphanesi her günkü içtimai yerimizdi. Baha Tevfik mühtehzi ve reybi, Şehabeddin Süleyman coşkun ve gürültücü; ben, mahcup ve sükûtî akşama doğru mektepten çıkar çıkmaz koltuğumuz altında bir yığın kitap, bizi bekleyen genç zabit Ömer Seyfettin ile müzakereye giderdik. “

1908 seneninde Şehabeddin Süleyman’la Ümit mecmuasını çıkarır. İbsen’in Hortlaklar yapıtına nazireolarak Nirvana isimli tiyatrosunu yazar. Yazı hayatının başlarında daha ziyade tenkitleriyle tanınan Yakup Kadri’nin çeşili yazıları Çığır, Dergâh, Genç Kalemler, Güzel Sanatlar Mecmuası, Hayat, İctihad, İnci, Jale, Alan, Muhit, Musavver Muhit, Musavver Eşref, Musavver Hâle, Peyâm-ı Edebî, Nevsâl-i Millî, Resimli İstanbul, Rübâb, Servet-i Fünûn, Şebâb, Şiir ve Tefekkür, Tercüman, Tercüman-ı Hakikat, Türk Yurdu, Varlık, Yeni İstanbul, Yeni Mecmua, Yeni Nesil gibi gazete ve dergilerde yayımlanır.

1909 yılında Fecr-i Âti topluluğu içinde bulunur. İlk kez bir edebiyat topluluğu içinde yer alan Karaosmanoğlu, bunun verdiği heyecanla atılgan, yöneltilen yapıtlara sıcaklıkla cevaplar. Yahya Kemal’in neo-klasik bir edebiyat ortaya koyma çabalarının neticesi olan nev-Yunânîlik bir süre onu etkilemiştir. Yakup Kadri, 1912 Balkan Harbi’ne dek, ‘sanat şahsî ve saygıdeğerdir’ düsturu ile yazılar yazar; ancak memlekette düşman top sesleri duyulmaya başlandıktan ve yakılan köyleri gördükten sonra, sanatın şahsiliğinden sıyrılarak toplumsal olana yönelir.

1933 yılında Kadro’da çıkan yazısında, “Garp emperyalizmasının kandan ve yağmadan gözü dönmüş kurt sürüleri, bütün vahşeti ile bizim perişan ağıllarımız üstüne de saldırdı ve ortada, ne edebî cemiyetlerden ne kutsal sanat davalarından yapıt kaldı. O vakit bütün acı ve serahatiyle anladım ki, istiklali uğrunda o derece ter döktüğüm sanat, öncelikle bir cemiyetin, bir milletin ifadesi” diyerek sanat görüşündeki değişimi izah eder. Yakup Kadri kendi sanatındaki bu değişimi, Kiralık Konak’ın şair kahramanı Hakkı Celis’e de söyletir:

“Üye oldukları milletin itikadarını, gazalarını, hezimetlerini, üzüntü ve neşatını terennüm eden o büyük halk ve ulus şairleri, benim için her zaman kutludurlar. “

I. Dünya Savaşı ve yaşanılan hüsranlar, Karaosmanoğlu’nu, romantizme, hemen peşinden mistisizme yönlendirir. Erenlerin Bağından isimli yapıtını bu hislerle kaleme alır. Daimi bir arayış içinde olan yazar, İstiklal Harbi’nden sonra ümitsiz ve kötümser halinden kurtulur. Naturalizmin ağır bastığı bir anlayışı benimser. Eserlerinde geçmişinden daimi faydalanır. Bir röportajında anılarının eserlerine nasıl yansıdığını anlatır.

“Zati ben bütün romanlarımı anılarımla yazdım. Gördüklerimin ve duyduklarımın anısı. Ben muhayyilesi zayıf bir insanım. Öyle zannediyorum ki, bende en kuvvetli olan taraf duygu belleğidir. Duymuş, yaşamış olduğum hisleri çok iyi anımsarım ve işte eserlerimde hep onları anlatırım. “

Yakup Kadri, Millî Mücadele yıllarında Tetkik-i Mezalim Kurulu’yle memleketi dolaşırken gördüğü manzaralardan sonra, millî edebiyatın vatanını Anadolu’da bulacağını anlar. Millî Savaş Hikayelerinde ve Yaban’la başlayan roman serisinde bundan sonra hep bu toprakların hikmetini ifade edecektir:

“Hiç iğrenmeden, hiç korkmadan, çekinmeden, bu tozlara, bu topraklara doğru eğileceğiz; onları terimiz ve gözyaşlarımızla yuğuracağız ve hasretini çektiğimiz güzellik anıtını işte bu çamurdan ve bu hamurdan yapacağız. “

Sanatkârâne ifadeyi hiç bırakmamakla birlikte, Yakup Kadri, üslûbunun gücü ile gerçeğin trajedisini birleştirir. Millî Mücadele’nin bir destan olduğuna inanır. O günlerde yazılmış yazılarını ve hikâyelerini Ergenekon isimi altında toplaması bu arzusunun ifadesidir.

Geniş kültür birikiminde birbirinden değişik pek çok şahsiyet ve akımın izleri bulunan Yakup Kadri’nin mensur şiir tarzı tecrübeleri başta olmak üzere yapıtlarında tasavvufi hikmetler, Kitâb-ı Kutsal’ten kıssalar, Yûnus Emre, Fuzûlî, Karacaoğlan gibi yerli şairlerin yanında İbsen, Maeterlinck, Proust, Nietzsche, Bergson gibi Batılı yazar ve feylesofların da tesirleri görülür.

Kendisinin de kabul ettiği gibi Fransız realist ve natüralistlerini benimsemiş olan Yakup Kadri’nin romanları bu akımlara uygunluk gösterir. Bunlarda daima bozulan cemiyet ve bireyleri konu almış, kahramanlarını da muhayyilelerinde canlandırdıkları ile cemiyet gerçeğinin çarpışmasından doğan hayal kırıklığına uğramış kişilerden seçmiştir. Özellikle erkek kahramanların hayat karşısında bedbin, tatminsiz, hem de psikopat olmaları, hayatı ızdırap verici ve çekilmez kabul etmeleri daima kötüyü analize çalışan naturalizm akımına uygun düşmektedir. Daha ilk hikâyelerinden başlayarak kötülüklere, musibetlere, günaha mahkûm, çoğunlukla istem fakiri olarak çizilen kahramanlar Yakup Kadri’nin karakterine uygun düşen fatalizmden (kadercilik) kaynaklanmaktadır. Kenan Akyüz, onun yapıtlarında kullandığı üslûbu ile ilgili şunları söyler:

“Bütün romanlarını -Bir Serencam’daki ilk hikayeleri hariç- bütün hikayelerini sosyal temalara dayandıran Karaosmanoğlu’nda sağlam bir gözlem kabiliyeti vardır. Sağlam bir üsluba sahip olan yazar, karakterlerini yapıtlarında başarılı olarak canlandıran ve fikir itibariyle yüklü olan roman, hikayelerini bu kuruluktan kurtarabilmek için birer aşk ilave etmiştir. Lakin ikinci tasarıda kalan bu aşk olaylarından başka, roman ve hikayelerini cazipleştiren asıl önemli âmil, onun titiz bir üslûbçu oluşudur. Harbiden onun üslûbu, Halid Ziya’dan sonra, son devir Türk romanında görebildiğimiz en sağlam üslûbtur.”

C. ESERLERİ

Romanları

1922-1956 arasında 9 romanı yayımlanmış olan Yakup Kadrinin bu eserlerinin en bariz özelliği bir devir romanı (nehir roman) oluşlarıdır. Türk toplumunun 75 yıllık tarihini sıraya koymak istediği için romanları böyle nitelendirilmiştir. O, bir çöküş dönemi romancısıdır. Bu seçim onun karamsar dünya görüşüne uygun olmakla beraber, o bu arada yaşadığı dönemin şahitliğini da üstlenir. Her bir romanı, çöken Osmanlı’yı oluşturan bir müessesenin yozlaşmasını ele alır.

Yakup Kadri topluma, kişilere ve olaylara kendi karakteri ve fikirleri açısından bakan bir romancıdır. Romanını besleyen kaynaklar, yazarın hususi hayatı, duygu, fikir ve anıları ile toplumun geçirdiği tarih dönemleri ve büyük hadiselerdir.

Millî Mücadele’ye kadar yazdığı romanlarındaki kahramanlar karamsar ve pasifken, daha sonra yazdıklarında bu kahramanların mücadeleci ve aktif oldukları görülür. Romanlarının çoğunda kendine benzer tipler oluşturur: Kiralık Konak’ta Hakkı Celis, Nur Baha’da Macit, Yaban’da Ahmet Celal, Yakup Kadri gibi düşünür ve davranırlar.

Kiralık Konak (1922): Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar yetişmiş üç neslin düşünüş ve yaşayışlarındaki farklıkları ele alarak ailenin çöküşünü anlatır. Üç nesli barındıran konak, Osmanlı’nın simgesidir. Seniha, Faik, Hakkı Celis hiçbir sağlam değere sahip değillerdir.

Nur Baba (1922): Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük önem taşıyan dergahların toplum için zarar veren bir hale dönüşmelerini ele alır. Yakup Kadri’nin en çok tenkitlen eseridir.

Karar Gecesi (1927): Siyasi bir romandır. Yakından tanıdığı politika ve medyanın yozlaşmasını anlatır.

Sodom ve Gomore (1928): İşgal altındaki Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul anlatılır. İstanbul artık Yaradan’nın lanetine uğrayan şehirlere dönmüştür. Bu eserde kendi kolay çıkarları için Türk zaferine sırt çevirmeye çalışan insanları eleştirel bir dille ele alır ve bu şehrin ancak ateşle temizleneceğine inanır.

Yaban (1932): Yakup Kadri’nin 1921’de Tetkik-i Mezalim Kurulu ile Anadolu’da yaptığı tetkik gezisinin ürünü olan bir eserdir. Bu eseriyle 1942 CHP Roman Ödülü’nü kazanmıştır. Yakup Kadri, aydını, devrinin halkına yabancı ve işe yaramaz şekilde ele alır. Bu roman aslında bir aydının kendini ve diğer aydınları tenkididir. Halk-aydın farkı üzerine kurulan köyü köylüyü işleyen eserde Yakup Kadri’nin yaklaşımı alışılagelenin dışındadır.

Ankara (1934): Savaş Ankarası, Cumhuriyet Ankarası ile on yıl sonrası Ankarası hakkında hayallerini Ankara isimli eserinde yazar.

Bir Sürgün (1937): Bu eser Batı hayranlığıyla yetişen, kendi kültür ve milliyetinden habersiz bir paşa çocuğunun İstanbul’dan İzmir’e sürgün edilişi, Paris’e kaçışı ve oradaki fikir ve buhranlarının anlatıldığı bir dramdır.

Panorama I-II: Yakup Kadri bu romanlarında inkılâpların yakın tarihine ait değerlendirmelerde bulunur. Panorama-1 1949-1950 yılları arasında Yeni İstanbul gazetesinde; Panorama-II 1952 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiştir.

Hep O Şarkı (1956): Son romanı olan bu eserde, geçmişe roman aracılığıyla bakar.

Mensur Şiirleri

Karaosmanoğlu, edebiyat dünyasında ismini önce mensur şiirleriyle duyurur. Bu eserlerinde üslûp titizliği ön tasarıdadır. Edebiyat-ı Cedide döneminde başlayan mensur şiir türünün XX. asırdaki en önemli temsilcisidir.

İlk mensur şiiri Yıldızların Bikesliği‘dir. Kadınlık ve KadınlarımızBir Huysuzun Defteri‘nden daha sonra da Erenlerin Bağından (1938) ve Okun Ucundan (1940) isimli eserlerinde nesirlerini toplar. Bu eserlerinde mukadderatçı, rind, isyankâr ve bedbin bir ruhu uyumlu bir Türkçe ile ifade eder.

Tevrat, İncil, Kur’an, kısas-ı enbiya, Yunan mitolojisi ve Fransız parnasyenlerden fark Türk ediplerine kadar yaygın tesirlerin görüldüğü mensur eserlerinde, dinî vecd yerine dinî kaynaklardan gelen duygu ve üslûp unsurları hâkimdir.

Tecrübeleri

Karaosmanoğlu’nun mektup tarzında yazılmış Miss Chalfrin’in Albümü (1926) ile Alp Dağlarından (1942) isimli tecrübeleri vardır. Miss Chalfrin’in Albümü isimli yapıtta, bir İngiliz kızının bakış açısından Türk toplumu ve Doğu tenkit edilir. Alp Dağlarından’da ise Türk gözüyle Batı’nın tenkidini yapar.

Hikâyeleri

Ahmed Midhat Efendi’nin hikâyeleri Yakup Kadri’yi dil, fikir ve konu itibariyle etkiler. Onun hikâyeciliğini iki döneme ayırmak yanlış olmaz. Bir Serencam ve Rahmet teki hikâyeleri Edebiyat-ı Cedide anlayışını yansıtır. Bu hikâyelerde ferdî ve ailevî konuları işler. Yazar, toplum-birey çatışmasını temel alır. 1912-1919 seneleri arasında Maupassant’ın da tesiriyle yazdığı hikâyelerinde ağır ağır sanat anlayışı değişir ve sade bir dille daha gerçekçi bir çizgide yol almaya başlar.

Sanat anlayışında köklü bir değişime sebep olan politik ve sosyal problemler ikinci dönemdeki hikâyelerinin konularını da değiştirir. Yakup Kadri, Millî Mücadele senelerinde düşman mezaliminden çok canlı sahneler taşıyan Millî Savaş Hikâyeleri‘nde (1947) artık ferdî ızdıraplardan sıyrılarak toplum problemlerine yönelir. İzmir’den Bursa’ya Tedkik-i Mezâlim Kurulu hesabına Millî Mücadele esnasında Batı Anadolu’daki Yunan zulmünü sergilemek için kaleme alınmış hikâyelerden olmuştur. Kitapta Yakup Kadri’ye ait beş metin vardır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili bu iki kitaptaki hikâyelerde Bir Serencam’da kısıtlanan ferdî hürriyetin yerini yok edilen insanlık duygusu alır.

Yakup Kadri’nin İçtimaî ve millî mevzulara yönelişi 1916’dan itibaren yayımladığı diğer hikâyelerinde de görülmektedir. Kitaplarına girmeyen 20 hikâyesi Niyazi Akı tarafından Hikâyeler (1985) isimiyle yayımlanmıştır.

Tiyatroları

Yakup Kadri’nin 4 tiyatro yapıtı vardır. İbsen tesirinin görüldüğü Nirvana (1909) ve Veda (1909) tiyatrolarında içki ve sefahatin aileleri nasıl yıktığı üzerinde durur. Sağanak‘ta (1929) inkılâpları ve kadının sosyal hayatta bulunmasını istemeyen muhafazakârların mücadelelerini anlatır. Yazar son tiyatro yapıtı olan Mağara‘da (1934) ise aşkın ve alın yazısı karşısında kaybedişini işler.

Monografileri

Yakup Kadri monografi türünde de Ahmet Haşim (1934) ve Atatürk (1946) isimli yapıtları kaleme almıştır. Bu yapıtlarda Atatürk ve Ahmed Haşim birer roman kahramanı gibi ele alınmışlardır.

Anıları

Zoraki Diplomat (1955) isimli yapıtında hariciye mesleğinde geçen günlerini; Anamın Kitabı‘nda (1957) küçüklük günlerini; Vatan Yolunda‘da (1958) Millî Mücadele anılarını; Siyasette 45 Sene (1968) isimli yapıtında Türk politikasının yaşadığı zikzakları; Gençlik ve Edebiyat Anıları‘nda (1969) döneminin ehemmiyetli edebiyatçılarını, onların yaşadığı edebiyat ortamını okuyucuya kendi bakış açısıyla anlatmaktadır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yapıtları

Roman:

 • Kiralık Konak (1922)
 • Nur Baba (1922)
 • Karar Gecesi (1927)
 • Sodom ve Gomore (1928)
 • Yaban (1932)
 • Ankara (1934)
 • Bir Sürgün (1937)
 • Panaroma (2 cilt, 1953)
 • Hep O Şarkı (1956)

Hikâye (Öykü):

 • Bir Serencam (1914)
 • Rahmet (1923)
 • Ulusal Savaş Hikâyeleri (1947)

Mensur Şiir:

 • Erenlerin Bağından (1938)
 • Okun Ucundan (1940)

Tiyatro:

 • Nirvana (1909)
 • Veda (1909)
 • Sağanak (1929)
 • Mağara (1934)

Anı (Hatıra):

 • Zoraki Diplomat (1955)
 • Anamın Kitabı (1957)
 • Vatan Yolunda (1958)
 • Siyasette 45 Yıl (1968)
 • Gençlik ve Edebiyat Anıları (1969)

Monografi:

 • Ahmet Haşim (1934)
 • Atatürk (1946)

Yazı-Tecrübe:

 • İzmir’den Bursa’ya (1922, Halide Edip, Falih Rıfkı Atay ve Mehmet Asım Us ile birlikte)
 • Kadınlık ve Kadınlarımız (1923)
 • Seçme Yazılar (1928)
 • Ergenekon (iki cilt, 1929)
 • Alp Dağları’ndan ve Miss Chalfrin’in Albümünden (1942)

Kaynakça:

 • Akyüz, Kenan; Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923); İnkılâp Kitabevi; İstanbul; 1995.
 • Ayda, Adile; Böyle İdiler Yaşarken; Ayyıldız Matbaası; Ankara; 1984.
 • Enginün, İnci; Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı; Dergâh Yayınlan; İstanbul; 2005.
 • Eronat, Canan Yücel; Yakup Kadri’den Haşan Ah Yücel’e Mektuplar; YKY Yayınları; İstanbul; 1997.
 • Kabaklı, Ahmet; Türk Edebiyatı; Cilt: 3; Sayfa: 728-740; Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. İstanbul; 1997.
 • Polat, Nazım H.; Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Diyanet İslam Ansiklopedisi; Cilt: 24; Sayfa: 465-468; Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; İstanbul; 2001.
 • Uludağ, Mehmet Emin; Üç Devrin Yol Ayrımında Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Anı Yayıncılık; Ankara; 2005.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin